Andere activiteiten, voordrachten en publicaties

Andere activiteiten, voordrachten en publicaties

In september 2019 werd ik op uitnodiging lid van de werkgroep Bevolkingsgroei en voedselzekerheid in Afrika. Ze heeft als doel stereotype debatten over de bevolkingsgroei in Afrika naar een hoger, minder gepolariseerd, meer evenwichtig en vruchtbaar niveau tillen. Gepoogd wordt om suggesties voor oplossingsrichtingen te formuleren, en de mogelijke rol van Nederland te identificeren.

Op verzoek van het Ministerie van Buitenlandse Zaken nam ik deel aan een bijeenkomst over de mogelijke bijdrage van IFOAM aan de realisatie van de “SDG-2” Die code staat voor het in VN verband geformuleerde doel dat iIn 2030 niemand op de wereld meer honger mag lijden. IFOAM is de wereldwijde overkoepelende organisatie voor biologische landbouw.

Tot mijn plezier blijf ik uitnodigingen krijgen voor lezingen;  gelegenheden om ideeën aan de man te brengen. Voor een club van gepensioneerde directeuren van zuivelfabrieken sprak ik over “De rol van vee voor het versnellen van de Afrikaanse landbouwontwikkeling“. Ter gelegenheid van de presentatie van het boek “From fed by the world to food security. Accelerating agricultural development in Africa”, georganiseerd door de afdeling Plantaardige Productiesystemen van de Wageningen Universiteit, hield ik de voordracht “Kunstmest voor vrede“.

Ondertussen is het voornemen bij mijn pensioen eind 2011, om nog twee onderwerpen goed op papier te zetten en te doen publiceren  gerealiseerd. Ik hield een voordracht op het 4e “European Agroforestry Congres” onder de titel “Bomen om kunstmestgebruik te vermijden of te stimuleren”. In het verslag van het congres is een uitgewerkte tekst gepubliceerd  Trees to avoid or trees to support fertilizer use

Momenteel besteed ik mijn aandacht aan het onder de aandacht brengen van mijn nieuwste boek “From fed by the world to food security. Accelerating agricultural development in Africa“, Het is te downloaden via “Huidige activiteiten”.

Recente verzoeken om adviezen besloegen een breed terrein. Dominant waren vragen rond de problematiek van migratie. Hoe kunnen landen in Noord Afrika en het Midden Oosten, in de Sahel en in de Hoorn van Afrika effectief geholpen worden bij hun ontwikkeling, om zo de migratie direct of indirect in te dammen. Duurzamer landbouw en klimaatverandering kwam op de tweede plaats, verhogen van biodiversiteit en bloeirijke bermen op de derde.

terug